Regulamin

Regulamin e-sklepu internetowego www.sklepbalto.pl

 

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklepbalto.pl (dalej jako: „e- sklep”), prowadzony jest przez: Balto Petfood sp. z o.o. (dawniej Balto Spółka Cywilna Jarosław Sitnicki, Joanna Pisarczyk) z siedzibą w Warszawie  Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa,  NIP 822 23 21 743, KRS 0001040561, Nr Wet 14128303
 2. Kontakt ze sklepem możliwy jest telefonicznie pod numerem: +48 787 925 534 w godzinach 7-15, pod adresem email: info@balto.pl, sprzedaż@balto.pl  lub pisemnie pod adresem Balto Petfood sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa

  

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. E-sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 4. Ceny podane w e-sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. Towary dostępne w e-sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej e-sklepu.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.
 3. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany w czasie składania zamówienia adres e-mail informacji związanych z potwierdzeniem i obsługą zamówienia. Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia e-mailem.
 4. Dla Klienta wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej e-sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zakupu przez Klienta poprzez kliknięcie w procesie finalizacji zamówienia w przycisk „potwierdzam zakup”.
 6. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia przez e-sklep z powodu braku dostępności towaru, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy e-sklep zawiadomi o tym i zwróci całą otrzymaną od Klienta kwotę.

 

§3

Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy i są cenami brutto, jeżeli nie zostało wyraźnie wskazane inaczej.
 3. Warunkiem wydania (w tym wysyłki, odbioru osobistego) towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 4. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

  - przelew tradycyjny

   

  - pobranie płatność przy odbiorze

  - przelew elektroniczny

  - płatność kartą płatniczą/kredytową

  Obsługiwane karty płatnicze:

  - Visa

  -Visa Electron

  -MasterCard

  -MasterCard Electronic

  -Maestro

  W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

  5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

 

§4

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar e-sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej. O wyborze sposobu dostawy i przewoźnika decyduje Klient (w przypadku dostępności różnych przewoźników).
 2. E-sklep zobowiązany jest do dostarczenia zamówionego przez Klienta towaru bez wad.
 3. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 4. W przypadku płatności w inny sposób niż przelewem bankowym, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym e-sklepu.
 5. Termin dostawy został określony w zakładce Czas realizacji i formy dostawy. E-sklep dokłada starań, aby tego terminu dochować, natomiast ostateczny termin dostawy nie powinien się różnić o więcej niż 7 dni roboczych.
 6. Nie realizujemy wysyłek zagranicznych. 

  

§5

Reklamacje

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru w e-sklepie (np.: paragon fiskalny lub faktura VAT) .
 2. W przypadku wady towaru Klient powinien odesłać reklamowany towar wraz z formularzem reklamacji/zwrotu towaru na adres pocztowy e-sklepu: Pustelnik, Ul. Kopernika 16, 05-304 Stanisławów z dopiskiem REKLAMACJA.
 3. E-sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu doręczenia pisemnego formularza przez Klienta w przedmiocie reklamacji.
 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięciem wady, koszty dostaw ponosi e-sklep.
 5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji. Zapis zdania poprzedzającego nie dotyczy konsumentów w zakresie, w jakim taka różnica zgodnie z prawem jest kwalifikowana jako wada towaru.
 6. Jeżeli Klient nie zgadza się z decyzją e-sklepu o odmowie uwzględnienia reklamacji, może skierować sprawę na drogę sądową.
 7. W przypadku wystąpienia sporu, Klient będący konsumentem, który zamierza dojść do pozasądowego porozumienia ze e-sklepem, może oddać spór pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (SPSK) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, poprzez złożenie stosownego wniosku na formularzu dostępnym we właściwym SPSK lub na stronach Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

  

§6

Prawo odstąpienia od umowy (dotyczy wyłącznie konsumentów)

 1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Klient będący konsumentem ma prawo bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, z zastrzeżeniem kosztów wskazanych w pkt 4-6.
 2. Postanowienia niniejszego paragrafu znajdą zastosowanie wyłącznie do umów zawartych z konsumentem.
 3. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży e-sklepowi (pismo wysłane pocztą na adres e-sklepu), w terminie 14 dni od odbioru towaru lub w przypadku umów o świadczenie usług od dnia zawarcia umowy, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu zwrotu.
 4. Klient niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca towar na adres e-sklepu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
 5. Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient zapłaci na rzecz Sklepu kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy.
 6. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem pkt 7 poniżej, e-sklep zwraca Klientowi wszystkie zapłacone kwoty w tym koszty pierwotnego dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy oferowany przez e-sklep). Zwrot płatności dokonany zostanie w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 7. Ze zwrotem płatności e-sklep wstrzymuje się do dnia otrzymania towaru.
 8. W przypadku naruszenia przez Klienta terminu określonego w pkt 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne.
 9. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy określonej w pkt 1 powyżej, tj. w zakresie między innymi umów:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§7

Polityka prywatności

 1. Polityka prywatności

  Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu Sklepu internetowego Balto. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego Balto Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony Sklepu internetowego Balto.

  1. Administrator

  1.1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony Sklepu internetowego Balto, w tym Kupujących i Użytkowników, jest Balto Petfood sp. z o.o. (dawniej Balto Spółka Cywilna Jarosław Sitnicki Joanna Pisarczyk) NIP: 822-23-21-743; REGON 142578364, KRS 0001040561 („Administrator”).

  1.2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

  1. Gromadzone Dane

  Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (w przypadku firmy), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, login i hasło Użytkownika. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia, w trakcie komunikacji z podmiotem danych oraz przy wypełnianiu formularza kontaktowego na stronie Sklepu internetowego Balto.

  1. Cele przetwarzania Danych

  Dane przetwarzane będą w celu:

  3.1. Świadczenia usługi Konta – przez okres prowadzenia Konta na rzecz Użytkownika, aż do momentu likwidacji Konta Użytkownika na żądanie Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

  3.2. Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu – do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

  3.3 Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem Sklepu, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

  3.4. Umożliwienia korzystania z usługi Formularza kontaktowego (Chat) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – do czasu cofnięcia zgody;

  3.5. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Państwo możecie mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w Koncie Użytkownika, danych dotyczących umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Portalu, danych przetwarzanych w związku z udzielaniem odpowiedzi na pytania w ramach usługi Chata) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;

  3.6. Wysyłania newslettera z treściami informacyjnymi dotyczącymi produktów oferowanych przez Administratora – aż do cofnięcia zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

   

  1. Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

  4.1. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu Rejestracji lub złożenia i realizacji Zamówienia.

  4.2. Mogą Państwo podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie w celu otrzymywania newslettera albo otrzymywania informacji handlowych.

  4.3. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się Biurem Obsługi Klienta pod adresem sprzedaz@balto.pl. Zgodę na otrzymywanie newslettera mogą Państwo cofnąć również klikając w odpowiedni link, umieszczony w każdym newsletterze. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  5.1. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

  5.2. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem sprzedaz@balto.pl

  5.3. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia Sklepu, dostawcy usług logistycznych, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi klienta, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarli Państwo z Administratorem.

  5.4. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

   

  1. Zabezpieczenie Danych

  6.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

  6.2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

  1. Pozostałe postanowienia

  7.1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

  7.2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

   

 

§8

Własność intelektualna

 1. Cała zawartość strony internetowej e-sklepu chroniona jest prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Wszelkie obrazy, znaki towarowe, logo, znaki usługowe, geograficzne oznaczenia pochodzenia itp. zawarte na stronach e-sklepu stanowią własność e-sklepu lub osób trzecich. Ich używanie, kopiowanie i/lub rozpowszechnianie bez uprzedniej pisemnej zgody właściwego podmiotu jest niedozwolone.

 

§9

Postanowienia końcowe. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej e-sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. e-Sklep dokłada starań, aby informacje handlowe na stronie internetowej były prawidłowe i aktualne, mają one jednak charakter informacyjny.
 3. Konsumentom przysługuje ustawowa rękojmia za wady towaru. Przedsiębiorcom zostaje udzielona maksymalnie roczna rękojmia na towar, ale nie dłuższa niż do dnia upływu daty przydatności do użycia takiego towaru.
 4. Gwarancji na towar nie udziela się. E-sklep nie świadczy także usług posprzedażnych.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej e-sklepu.
 6. E-sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej e-sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.
 7. W przypadku niektórych konsumentów e-sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty, między innymi w przypadku gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r., Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl